Podrobná pravidla FB a IG soutěže1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Pořadatel
Pořadatelem marketingové soutěže je společnost Natural Trade CZ s.r.o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí, 517 21, IČ: 28819641. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29349. (dále jen „Pořadatel").

1.2. Soutěž
Soutěž probíhá na Facebookových a Instagramových stránkách Pořadatele a soutěží se o dvojici přírodních produktů – KHADI vlasový olej Mocná amla a FÖRSTER´S vyživující a čisticí rukavici z mořských řas.

1.3. Doba platnosti
Soutěž probíhá na Facebookových stránkách Pořadatele v období od 3. 12. 2023 do 18. 12. 2023 včetně, na území České republiky a Slovenska. Celkem šestnáct dnů. Vyhlašování výher a výherců proběhne 18. 12. 2023.

1.4. Facebookové a Instagramové stránky
Facebookovou stránkou pořadatele je stránka Přírodní obchod / Prírodný obchod. Odkaz: https://www.facebook.com/prirodniobchod
Instagramovou stránkou pořadatele je stránka prirodniobchod. Odkaz: https://www.instagram.com/prirodniobchod/

1.5. Účastník
Soutěž je určena pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenska (dále také „Účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

1.6. Výherce:
Účastníci, kteří splní podmínky soutěží. Celkem 4 výherci, z toho 3 na Facebooku a 1 na Instagramu.

1.7. Výhra:
Výhrou této soutěže bude dvojice přírodních produktů v celkové hodnotě 508 Kč / 19,40 EUR; kterou tvoří:
Khadi vlasový olej Mocná amla v hodnotě 319,00 Kč / 11,90 EUR
Förster´s vyživující a čisticí rukavice z mořských řas v hodnotě 189 Kč / 7,50 EUR

1.8. Oznámení o výhře:
Oznámením o výhře bude informace zveřejněná v samostatném příspěvku na Facebookové stránce a v podobě komentáře pod soutěžním příspěvkem na Instagramové stránce. Výherci budou oznámením vyzváni, aby si o výhru napsali na e-mail info@prirodniobchod.cz a zaslali své kontaktní údaje.

 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže.
2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
2.3. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
2.4. Hodnota výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2.5. Správu Registračních údajů zajišťuje Pořadatel

 

3. REKLAMACE V RÁMCI SOUTĚŽE

3.1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím e-mailu info@prirodniobchod.cz.
3.2. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Účastí v soutěži každý Účastník:
a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
b) Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
5.2. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách prirodniobchod.cz. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
5.3. Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách www.prirodniobchod.cz, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
5.5. Tato Pravidla, Soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
5.6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
5.7. Společnost Meta Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.


V Týništi nad Orlicí dne 3. 12. 2023